Separatory

Separatory

SEPARATORY

Zarówno wody deszczowe jak i technologiczne (myjnie, warsztaty ) zawierają substancje ropopochodne oraz inne zanieczyszczenia stałe (piasek, pyły ), które zostają zatrzymane w odmulaczu. Dzięki specjalnej konstrukcji wlotowej następuje oczyszczenie z substancji stałych zawartych w wodzie. W dalszej części separatora woda zanieczyszczona substancjami ropopochodnymi przedostaje się do komory separacyjnej  a następnie jest właściwie oddzielona.